Lions distrikt 101 A

Lions Clubs International Sverige

Detta är Lions

                                            
Lions tält används för att ge människor som drabbats av en katastrof tak över huvudet. Lions samarbetar med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i denna aktivitet.

Sveriges Lions Livskvalitetspris 2019

Syfte:

Lions vill lyfta fram goda föredömen, en ”Fighterinstinkt” och en ”aldrig ge upp-attityd”. Det sker stora prestationer i det tysta som Lions ämnar lyfta fram i ljuset.

Lions vill visa att det finns möjligheter till en ny livskvalitet och uppmärksamma att funktionshindrade kan uträtta mer än vad vi tror.

Lions vill tilldela Livskvalitetspriset till personer som utifrån en medfödd eller senare i livet förvärvad funktionsskada visat att livet ”inte är kört”, vilket handlar om kampen att finna nya vägar till en ny och förbättrad livskvalitet trots en till synes svår livssituation.

En person som inte har funktionsnedsättning kan också få Livskvalitetspriset!

Priset kan likväl tilldelas en person som inte har funktionsnedsättning men som genomfört stora, betydande och osjälviska insatser för att förbättra en enskilds eller en grupp av funktionsnedsattas situation. Den personliga insatsen för andra bör helst ha en ideell karaktär.

Hur många priser delas ut?

Sveriges Lions delar årligen ut 2-3 stycken Livskvalitetspriser.

Nominering:

Nominering inklusive namn, person – och prestationsbeskrivning skickas till:

Josefine Östh
Bråviksvägen 13, 120 52 Årstajosefineosth@hotmail.com

Juryn har sitt beslutssammanträde under mars månad 2018 och nomineringstiden utgår den 28 februari 2019. Endast kompletta nomineringar behandlas.

Livskvalitetsprisbeskrivning:

Prissumman uppgår till 20 000 kronor. Pristagaren med ev. assistenter inbjudes att närvara vid Riksmötets högtidliga invigning 31 maj 2019 i Västerås, för att ta emot sitt pris. Lions svarar för alla uppkomna kostnader i samband med prisutdelningen.

Bästa Lionshälsningar,

Maria Fältmark och Josefine Östh

Lions Servicekommitté 2018/2019

Lions distrikt 101 A miljöpris på 35 000 kr går till dykprojektet Rena Botten.

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisa- tioner med 1,4 miljoner medlemmar, varav 10 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Lions Clubs

                                Hjälpinsatser är vår resa

                                                                 Låt oss utforska den tillsammans

UTFORSKA RESAN I HJÄLPINSATSER PÅ LIONSCLUBS.ORG

    De Glömda Barnen

       Lions projekt för syriska flyktingbarn i Turkiet

Lions Miljöpris i vårt distrikt

Varje år delas ett miljöpris ut av vårt distrikt. Det är riktat till föreningar eller personer som under året genomfört ett projekt som gynnar den närliggande miljön.

Lions Miljöpris behöver inte enbart vara ett skydd av människans miljö utan kan också vara ett skydd av djurlivet som i sin tur förgyller och påverkar människans miljö. 

Exempel på utdelade pris genom åren kan man läsa om här. >>>


Jim Wallenberg , LC Kisa
Medlem sedan 2015

  • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
  • Att befrämja god samhällsanda
  • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling